Ergotherapie

Westsingel

Ergother­a­pie West­sin­gel is spe­cial­ist in het geven van advies aan mensen met een beperk­ing of hand­i­cap. De ergother­a­peut houdt reken­ing met wat voor u belan­grijk is om zo lang mogelijk thuis te kun­nen bli­jven wonen. Van alle aan­passin­gen, hulp­mid­de­len en andere mogelijkhe­den is zij op de hoogte. Ze weet ook of je in aan­merk­ing kan komen voor een ver­goed­ing van de gemeente. Ook als je nog geen beperk­ing hebt, kan de ergother­a­peut vooruit denken om te zor­gen dat uw won­ing lev­ensloopbestendig is.

Waarom je won­ing ver­bouwen vanu­it het samen­werk­ingsver­band: Dit samen­werk­ingsver­band is uniek omdat alle par­ti­jen die van belang zijn samen­werken. Er is sprake van veel ken­nis en ervar­ing waar­door u zich geen zor­gen hoeft te mak­en. Deze samen­werk­ing zorgt ook voor een gestroom­li­jnd pro­ces waar­door het voor u gemakke­lijk­er wordt gemaakt.