Levens­loop­be­sten­dig wonen in Horst aan de Maas

 

Wat is levens­loop­be­sten­dig wonen vol­gens een onder­ne­mer en inwo­ner van Horst aan de Maas?

In deze video ver­telt Lam­bert Joos­ten, makelaar/taxateur in Horst aan de Maas, over wat levens­loop­be­sten­dig wonen pre­cies inhoudt en wel­ke zaken van belang zijn bij het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning.

Wat is levens­loop­be­sten­dig wonen vol­gens een wet­hou­der?

In deze video ver­telt Bob Vos­ter­mans, wet­hou­der Wonen, Eco­no­mie en Ruim­te­lij­ke Orde­ning bij de gemeen­te Horst aan de Maas, wat levens­loop­be­sten­dig wonen is.

Waar­om is levens­loop­be­sten­dig wonen belang­rijk?

In deze video geeft Bir­git op de Laak, wet­hou­der Soci­aal Domein, Gezond­heid en Afval bij de Gemeen­te Horst aan de Maas, aan dat het levens­loop­be­sten­dig maken van je woning gedu­ren­de elke levens­fa­se een actu­eel the­ma is en niet alleen op late­re leef­tijd.

Wat is de visie van de Gemeen­te Horst aan de Maas over levens­loop­be­sten­dig wonen?

In deze video legt Bob Vos­ter­mans, wet­hou­der Wonen, Eco­no­mie en Ruim­te­lij­ke Orde­ning, het mas­ter­plan Wonen van de Gemeen­te Horst aan de Maas uit en bena­drukt hij de impor­tan­tie van levens­loop­be­sten­dig wonen voor de inwo­ners van de gemeen­te.

Waar­om inves­te­ren in levens­loop­be­sten­dig wonen?

In deze video geeft Bob Vos­ter­mans, wet­hou­der Wonen, Eco­no­mie en Ruim­te­lij­ke Orde­ning van de gemeen­te Horst aan de Maas, aan waar­om hij vindt dat inves­te­ren in levens­loop­be­sten­dig wonen voor­de­lig is voor iede­re woning.

Wat zijn finan­ci­ë­le tips bij het levens­loop­be­sten­dig maken van je woning?

Lam­bert Joos­ten, makelaar/taxateur, geeft enke­le finan­ci­ë­le tips die han­dig zijn bij het levens­loop­be­sten­dig maken van je woning.

Hoe ver­loopt een klant­ad­vies­ge­sprek?

Pie­ter-Jan Camps, spe­ci­a­list levens­loop­be­sten­dig wonen, in gesprek met een klant over het levens­loop­be­sten­dig maken van de bad­ka­mer. Tevens geeft hij advies over de moge­lijk­he­den van het levens­loop­be­sten­dig maken van het hele huis de komen­de jaren. Het levens­loop­be­sten­dig maken van de woning hoeft name­lijk niet in één keer, maar kan ook gefa­seerd.