Het RAAK Project

Levensloopbestendig 

Wonen

Het RAAK Project Lev­ensloopbestendig Wonen (2017–2019) richt zich op het ontwikke­len van een inte­grale dienst van MKB onderne­min­gen in Horst aan de Maas voor het lev­ensloopbestendig mak­en van par­ti­c­uliere wonin­gen. Het project wordt uit­gevo­erd door een con­sor­tium van twee MKB onderne­min­gen (Com­fort­Cre­ators en Droom­woo­nen), de gemeente Horst aan de Maas en Zuyd Hogeschool in samen­werk­ing met een negen­tal andere lokale MKB onderne­min­gen, de Rabobank Ven­lo-Ven­ray, par­ti­c­uliere won­ing­bezit­ters, de HAN en Uneto-VNI.

Drie vragen staan centraal;

 

  1. Wat zijn wensen van woningbezitters?
  2. Hoe ziet een inte­grale dienst van MKB onderne­min­gen eruit?
  3. Hoe kun­nen we lev­ensloopbestendigheid onder de aan­dacht brengen?
Door lit­er­atu­urstudie, afname van vra­gen­li­jsten en inter­views met won­ing­bezit­ters, dis­cussieron­des met de MKB’ers en externe experts is zow­el een werk­wi­jze voor de inte­grale dienst ontwikkeld als een mar­ket­ing-com­mu­ni­catie-mix (waaron­der een web­site). Zow­el de inte­grale dienst als de mar­ket­ing­com­mu­ni­catie wor­den getest met won­ing­bezit­ters uit Horst aan de Maas, en op basis van feed­back bijgesteld. Door deze grondi­ge aan­pak willen we bereiken dat par­ti­c­uliere won­ing­bezit­ters tussen de 40 en 70 voorde­len erken­nen van een lev­ensloopbestendi­ge won­ing en zich in de real­isatie ont­zorgd voe­len door een  uit­stek­ende dienst van samen­werk­ende MKB’ers.