Het RAAK Project

Levens­loop­be­sten­dig 

Wonen

Het RAAK Project Levens­loop­be­sten­dig Wonen (2017–2019) richt zich op het ont­wik­ke­len van een inte­gra­le dienst van MKB onder­ne­min­gen in Horst aan de Maas voor het levens­loop­be­sten­dig maken van par­ti­cu­lie­re wonin­gen. Het project wordt uit­ge­voerd door een con­sor­ti­um van twee MKB onder­ne­min­gen (Com­fort­Cre­a­tors en Droom­woo­nen), de gemeen­te Horst aan de Maas en Zuyd Hoge­school in samen­wer­king met een negen­tal ande­re loka­le MKB onder­ne­min­gen, de Rabo­bank Ven­lo-Ven­ray, par­ti­cu­lie­re woning­be­zit­ters, de HAN en Uneto-VNI.

Drie vra­gen staan centraal;

 

  1. Wat zijn wen­sen van woningbezitters?
  2. Hoe ziet een inte­gra­le dienst van MKB onder­ne­min­gen eruit?
  3. Hoe kun­nen we levens­loop­be­sten­dig­heid onder de aan­dacht brengen?
Door lite­ra­tuur­stu­die, afna­me van vra­gen­lijs­ten en inter­views met woning­be­zit­ters, dis­cus­sie­ron­des met de MKB’ers en exter­ne experts is zowel een werk­wij­ze voor de inte­gra­le dienst ont­wik­keld als een mar­ke­ting-com­mu­ni­ca­tie-mix (waar­on­der een web­si­te). Zowel de inte­gra­le dienst als de mar­ke­ting­com­mu­ni­ca­tie wor­den getest met woning­be­zit­ters uit Horst aan de Maas, en op basis van feed­back bij­ge­steld. Door deze gron­di­ge aan­pak wil­len we berei­ken dat par­ti­cu­lie­re woning­be­zit­ters tus­sen de 40 en 70 voor­de­len erken­nen van een levens­loop­be­sten­di­ge woning en zich in de rea­li­sa­tie ont­zorgd voe­len door een  uit­ste­ken­de dienst van samen­wer­ken­de MKB’ers.