Veel­ge­stel­de vragen

 

Hoe kun­nen levens­loop­be­sten­di­ge instal­la­ties een woon­huis meer com­for­ta­bel maken?

Jan van Goch, Elek­tro van Goch geeft aan hoe over levens­loop­be­sten­di­ge instal­la­ties kun­nen onder­steu­nen in het meer com­for­ta­bel te maken van een woonhuis.

Wat is levens­loop­be­sten­dig wonen?

In deze video ver­telt Lam­bert Joos­ten, make­laar en taxa­teur, wat levens­loop­be­sten­dig wonen pre­cies inhoudt en wel­ke zaken van belang zijn bij het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning.

Is mijn woning geschikt?

In deze video ver­telt Pie­ter-Jan Camps, spe­ci­a­list levens­loop­be­sten­dig wonen, over de moge­lijk­he­den om wonin­gen levens­loop­be­sten­dig te ver­bou­wen en in te rich­ten. Uiter­aard dient er bij ver­bouw­plan­nen per situ­a­tie beke­ken te wor­den wat moge­lijk is en of er extra goed­keu­ring van de eigen gemeen­te nodig is.

Wat is comfort?

In deze video geeft Pie­ter-Jan Camps, spe­ci­a­list levens­loop­be­sten­dig wonen, aan dat het com­for­ta­bel maken van je woning gedu­ren­de elke levens­fa­se een actu­eel the­ma blijft.

Is levens­loops­be­sten­dig wonen geschikt voor elke levensfase?

In deze video bena­drukt Pie­ter-Jan Camps, spe­ci­a­list levens­loop­be­sten­dig wonen, dat je nooit te vroeg kan begin­nen aan het levens­loop­be­sten­dig maken van je woning.

Ver­hui­zen of verbouwen?

In deze video vraagt Pie­ter-Jan Camps, spe­ci­a­list levens­loop­be­sten­dig wonen, zich af waar­om je zou ver­hui­zen als je thuis voelt in je hui­di­ge woon­om­ge­ving en je huis met staps­ge­wij­ze ver­an­de­rin­gen levens­loop­be­sten­dig kan maken.

Wat zijn finan­ci­ë­le tips bij het levens­loop­be­sten­dig maken van je woning?

Lam­bert Joos­ten, makelaar/taxateur, geeft enke­le finan­ci­ë­le tips die han­dig zijn bij het levens­loop­be­sten­dig maken van je woning.

Hoe ver­loopt een klantadviesgesprek?

Pie­ter-Jan Camps, spe­ci­a­list levens­loop­be­sten­dig wonen, in gesprek met een klant over het levens­loop­be­sten­dig maken van de bad­ka­mer. Tevens geeft hij advies over de moge­lijk­he­den van het levens­loop­be­sten­dig maken van het hele huis de komen­de jaren. Het levens­loop­be­sten­dig maken van de woning hoeft name­lijk niet in één keer, maar kan ook gefaseerd.

Wan­neer ergo?

Wan­neer roep je de hulp in van een ergo­the­ra­peut bij het levens­loop­be­sten­dig maken van je woning? Cathe­lij­ne Strij­bosch legt uit wan­neer het han­dig is om ook een ergo­the­ra­peut te raadplegen.

Stap­pen­plan

Vol­gens welk stap­pen­plan geeft een ergo­the­ra­peut  advies bij het levens­loop­be­sten­dig maken van een woning?

Val­pre­ven­tie

Hoe kun je mid­dels hulp van je ergo­the­ra­peut je bad­ka­mer aan­pas­sen in kader van valpreventie?