Architectenbureau Daan Hesen

Architectenbureau Daan Hesen

Archi­tec­ten­bu­reau Daan Hesen Archi­tec­ten­bu­reau Daan Hesen is een jong en klein archi­tec­ten­bu­reau dat zich richt op zowel nieuw­bouw als ver­bouw in de woning- en uti­li­teits­bouw. Van heden­daag­se archi­tec­tuur tot monu­men­ta­le archi­tec­tuur. Neem...
Eco-Makelaar

Eco-Makelaar

Eco-Make­laar Eco-Make­laar werkt aan ont­wik­ke­ling van her­nieuw­ba­re mate­ri­a­len waar­mee in gebou­wen een gezond bin­nen­kli­maat gere­a­li­seerd kan wor­den. Tem­pe­ra­tuur, vocht, geluid en dag­licht zijn belang­rij­ke aspec­ten die bij­dra­gen aan gezond...
Elektro van Goch

Elektro van Goch

Elek­tro van Goch Met “de elek­tro­tech­niek hoort de mens te die­nen” geven wij aan hoe wij wer­ken. Eerst bren­gen we uw wen­sen in kaart. Tij­dens het gesprek geeft u aan wat u wilt en wij ver­ta­len dit naar een ont­werp en ver­vol­gens naar een...
Ergotherapie Westsingel

Ergotherapie Westsingel

Ergo­the­ra­pie West­sin­gel Ergo­the­ra­pie West­sin­gel is spe­ci­a­list in het geven van advies aan men­sen met een beper­king of han­di­cap. De ergo­the­ra­peut houdt reke­ning met wat voor u belang­rijk is om zo lang moge­lijk thuis te kun­nen blij­ven wonen. Van...
Innic

Innic

Innic ont­wer­pen van ruim­te Onze ont­wer­pen zijn mooi in vorm en mate­ri­aal. Maar min­stens zo belang­rijk is dat ze slim inge­deeld zijn, goed door­dacht én toe­komst­be­sten­dig. Hier­door hoeft u niets van uw woon­ple­zier op te geven als u min­der goed ter...