Levens­loop­be­sten­dig wonen in Horst aan de Maas

De onder­staan­de onder­ne­mers heb­ben samen een dienst ont­wik­keld om wonin­gen levens­loop­be­sten­dig te maken. Deze dienst bestaat uit advies en uit­voe­ring van werk­zaam­he­den. De groep van samen­wer­ken­de part­ners is geva­ri­eerd, waar­door de ken­nis en erva­rin­gen van­uit diver­se exper­ti­se­vel­den elkaar aan­vult en ver­sterkt. Via een gestroom­lijnd pro­ces komen de onder­ne­mers  tot oplos­sin­gen om een woning meer levens­loop­be­sten­dig te maken. Hier­bij wordt reke­ning gehou­den met uw hui­di­ge levens­fa­se, maar bevat ook advies voor de toe­komst. De gecom­bi­neer­de ken­nis en erva­ring van de samen­wer­ken­de onder­ne­mers zor­gen ervoor dat de behoef­ten en idee­ën van­uit diver­se invals­hoe­ken wor­den gea­na­ly­seerd.

Op deze manier wordt u bege­leid om door­dach­te keu­zes maken om de moge­lijk­he­den van uw woning opti­maal te benut­ten.

De geor­ga­ni­seer­de onder­ne­mers bie­den u een vrij­blij­vend advies­ge­sprek aan. U kunt hier­voor een afspraak maken door op de vol­gen­de link te klik­ken. 

Een van de onder­ne­mers zal dan een bezoek bren­gen aan uw woning. Op basis van uw behoef­ten en idee­ën zal er dan in over­leg met de ande­re onder­ne­mers een advies met bij­be­ho­ren­de offer­te wor­den opge­steld.

Wat kunt u als klant ver­wach­ten
van het advies­tra­ject van­uit de samen­wer­ken­de onder­ne­mers

Voor­de­len samen­wer­kings­ver­band

Cathe­lij­ne Strij­bosch legt uit wat de voor­de­len zijn van het advies van een ergo­the­ra­peut in com­bi­na­tie met bouw­kun­dig advies bij het levens­loop­be­sten­dig maken van uw woning.

De samen­wer­ken­de bedrijven

Archi­tec­ten­bu­reau Daan Hesen

Archi­tec­ten­bu­reau Daan Hesen is een jong en klein archi­tec­ten­bu­reau dat zich richt op zowel nieuw­bouw als ver­bouw in de woning- en uti­li­teits­bouw. Van heden­daag­se archi­tec­tuur tot monu­men­ta­le archi­tec­tuur.

Lees meer

Eco-Make­laar

Eco-Make­laar werkt aan ont­wik­ke­ling van her­nieuw­ba­re mate­ri­a­len waar­mee in gebou­wen een gezond bin­nen­kli­maat gere­a­li­seerd kan wor­den. Tem­pe­ra­tuur, vocht, geluid en dag­licht zijn belang­rij­ke aspec­ten die bij­dra­gen aan gezond woon- en leef­kli­maat. Door de juis­te…

Lees meer

Ergo­the­ra­pie West­sin­gel

Ergo­the­ra­pie West­sin­gel is spe­ci­a­list in het geven van advies aan men­sen met een beper­king of han­di­cap. De ergo­the­ra­peut houdt reke­ning met wat voor u belang­rijk is om zo lang moge­lijk thuis te kun­nen blij­ven wonen. Van alle aan­pas­sin­gen, hulp­mid­de­len en ande­re…

Lees meer

Innic

Onze ont­wer­pen zijn mooi in vorm en mate­ri­aal. Maar min­stens zo belang­rijk is dat ze slim inge­deeld zijn, goed door­dacht én toe­komst­be­sten­dig. Hier­door hoeft u niets van uw woon­ple­zier op te geven als u min­der goed ter been raakt of zorg nodig hebt. Laat u ver­ras­sen…

Lees meer

Jong & Jong Make­laars Taxa­teurs

Mijn naam is: Lam­bert Joos­ten van Jong & Jong Make­laars en Taxa­teurs mijn exper­ti­se­veld is Taxe­ren van wonin­gen en bedrijven. Groot inzicht in bouw­kun­di­ge aan­pas­sin­gen t.b.v. Leef­baar­heid en func­ti­o­na­li­teit van de woning . Waar­om ver­bou­wen? Het maxi­ma­le leef…

Lees meer

Sij­bers bouw- en tim­mer­be­drijf

Van het oor­spron­ke­lij­ke tim­mer­be­drijf dat we ooit waren, zijn we uit­ge­groeid tot een modern all­round bouw­be­drijf, gespe­ci­a­li­seerd in ver­bou­wing, reno­va­tie en onder­houd. Vak­man­schap staat bij ons altijd voor­op. Daar­naast onder­schei­den wij ons met een aan­tal…

Lees meer

Neem con­tact op

Als u advies wilt over levens­loop­be­sten­dig wonen van de samen­wer­ken­de onder­ne­mers uit Horst aan de Maas neem dan via onder­staand for­mu­lier con­tact met ons op.

Ik wil graag met Levens­loop­be­sten­dig wonen Lim­burg in con­tact komen door mid­del van:

14 + 13 =